اعضای هیات علمی

هومن راضی

هومن راضی،

دانشیار
دانشکده کشاورزی
گروه تولید و ژنتیک گیاهی

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/razih

طرح های کاربردی