اعضای هیات علمی

هومن راضي

هومن راضي

هومن راضي    (EN Page)

پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/razih

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژنتیک مو لکولی پیشرفته 130471511 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
به نژادی گیاهان زراعی 130431101 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1700) | هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/21 (1230 - 1630) ترم اول 1140
طرح ازمایش های کشاورزی 130431045 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1100) | هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/29 (0800 - 1200) ترم اول 1140
ژنومیک آماری 130471591 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1500 الی 1700) (0000 - 0000) ترم اول 1140
ژنتیک مو لکولی پیشرفته 130471511 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
به نژادی گیاهان زراعی 130431101 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1700) | هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1399/11/01 (1230 - 1630) 13991
طرح آزمایش های کشاورزی 1 130431041 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) 1399/10/30 (1230 - 1630) 13991
طرح ازمایش های کشاورزی 130431045 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1100) | هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) 1399/11/09 (0800 - 1200) 13991
ژنومیک آماری 130471591 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1500 الی 1700) (0000 - 0000) 13991
نمایش 9 نتیجه
از 1