اعضای هیات علمی

يحيي امام

يحيي امام

يحيي امام    (EN Page)

پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی گیاهان زراعی 130431111 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/24 (0830 - 1230) ترم اول 1140
فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی 130444031 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی 130471101 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
فیزیولوژی گیاهان زراعی 130431111 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0800 الی 1000) 1399/11/04 (0830 - 1230) 13991
فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی 130444031 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی 130471101 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13991
نمایش 6 نتیجه
از 1