اعضای هیات علمی

منصور زيبايي

change-logo

منصور زيبايي    (EN Page)

پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته 130671101 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) (0000 - 0000) ترم اول 1140
اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته 130671101 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
کاربردبرنامه ریزی ریاضی درکشاورزی پیشرفته 130671031 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) (0000 - 0000) 13991
تحلیل تصمیم گیریهای کشاورزی 130671041 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
نمایش 4 نتیجه