اعضای هیات علمی

منصور زیبایی

منصور زیبایی،

استاد
دانشکده کشاورزی
گروه اقتصاد کشاورزی

طرح های کاربردی