نام رشته: علوم و مهندسی صنایع غذایی

 
توضیحات: عمده دروس تخصصی دوره کارشناسی که دراین بخش ارائه می شود عبارتند از:

 شیمی موادغذایی، میکروبیولوژی عمومی و غذایی، اصول نگهداری موادغذایی، تجزیه موادغذایی، اصول مهندسی 1و2، تکنولوژی روغن، کنسروسازی، تکنولوژی غلات، صنایع لبنی 1و2، تکنولوژی قند، اصول طراحی کارخانجات موادغذایی، بسته بندی موادغذایی، صنایع تخمیر، اصول تغذیه، تغذیه درمانی، اصول عمل آوری خشکبار، صنایع گوشت وشیلات، سردخانه و انبار، کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی، تکنولوژی شکلات و تکنولوژی تولید نوشابه های سنتی و صنعتی.

 

سرفصل دروس کارشناسی

 
 
 

نام رشته: علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی

 

توضیحات: عمده دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

خواص شیمیایی و عملکردی موادغذایی، خواص فیزیکی مواد غذایی، میکروبیولوژی صنعتی، روشهای نوین آزمایشگاهی، صنایع غذایی پیشرفته، فرآیندهای غیر حرارتی مواد غذایی،سمینارکارشناسی ارشد، حسگرها در صنایع غذایی، روش تحقیق، صنایع فرآورده های شیلاتی، فناوری های پیشرفته در صنایع گوشت، فناوری های پیشرفته در صنایع غلات

سرفصل رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی

 

نام رشته: علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی

 

توضیحات: عمده دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

خواص شیمیایی و عملکردی موادغذایی، خواص فیزیکی مواد غذایی، میکروبیولوژی صنعتی، روشهای نوین آزمایشگاهی، شیمی پروتئین ها، شیمی کربوهیدرات ها، شیمی لیپیدها، سمینارکارشناسی ارشد، روش تحقیق، شیمی کلوئیدها، سم شناسی مواد غذایی، فرآوری محصولات جانبی و ضایعات مواد غذایی


سرفصل رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی

 

نام رشته : علوم و مهندسی صنایع غذایی'گرایش فناوری مواد غذایی
 
 
توضیحات:عمده دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

جداسازی پیشرفته درصنایع غذایی، فرمولاسیون فراورده های غذایی، صنایع بسته بندی موادغذایی پیشرفته، اثرفرایندبرکیفیت غذا، تکنولوژی های پیشرفته درصنایع غذایی، سمینار، مکانیزم واکنشهای شیمیایی درصنایع غذایی، موضوعات خاص مهندسی صنایع غذایی و فرآوری پیشرفته آبزیان

 

سرفصل رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی'گرایش فناوری مواد غذایی

 
نام رشته : علوم و مهندسی صنایع غذایی'گرایش زیست فناوری مواد غذایی
 
 
توضیحات:عمده دروس تخصصی این گرایش عبارتند از:

مهندسی ژنتیک، بیوتکنولوژی درصنایع غذایی، بیوشیمی موادغذایی پیشرفته، تولیدوکاربردآنزیمهادرصنایع غذایی، استخراج وخالص سازی محصولات بیوتکنولوژی، سمینار و روشهای نوین شناسایی میکروبها